duôngdong

Minh họa quy hoạch thị trấn Dương Đông. Nguồn: Phân Viện QH Miền Nam & WTGA – Điều chỉnh Quy hoạch Chung Xây dựng Đảo Phú Quốc tới năm 2030