Tag Archives: Công ước Athens

Các mô hình quy hoạch: Công ước Athens

Tạp chí xây dựng, 2010 Công Ước Athens là bản tuyên ngôn về kiến trúc và quy hoạch đô thị được chắp bút bởi Le Corbusier vào năm 1932 để tổng kết những nghiên cứu và kiến nghị của Đại hội lần 4 của phong trào mang tên Đại hội Quốc tế của Kiến trúc […]