Tag Archives: Giáo dục quy hoạch

Tháng Năm 20

Không bao giờ là quá sớm để … học quy hoạch

Bản dịch của bài Never too soon to start  Các trường trung học ở Mỹ đang chuẩn bị cho học sinh bước vào lĩnh vực quy hoạch. Sao có thể nói rằng phải là người lớn mới có thể học về quy hoạch? Những ngày này, ngày càng nhiều các trường trung học mang quy […]