Tag Archives: Chất lượng môi trường

Tháng Mười Hai 01

Mối quan hệ mật thiết giữa y tế công cộng và thiết kế đô thị

Mối quan tâm về quan hệ giữa thiết kế đô thị và y tế công cộng đã bùng nổ trong những năm gần đây (Jackson 2003; Corburn 2004; Srinivasan và cộng sự 2003). Trong chương này chúng tôi sẽ xem xét mối tương tác mang tính lịch sử giữa y tế công cộng và thiết […]