Tag Archives: Thành phố thông minh

Tháng Mười 15

Xây dựng thành phố thông minh: Hãy bắt đầu từ người dân

Trong xây dựng đô thị thông minh, người dân đóng vai trò trung tâm, vừa là người thụ hưởng nhưng cũng là người đóng góp xây dựng, phát triển dịch vụ, thông qua việc sử dụng, phản hồi thông tin cho dịch vụ đó. Đây chính là sự hợp tác công tư, là chỉ dấu […]