Thách thức đối với Phát triển Đô thị Bền vững ở Việt Nam – Ứng phó với Hiện tượng Biến đổi Khí hậu

Mặc dù Việt Nam chỉ góp phần rất nhỏ gây ra các vấn đề về biến đổi khí hậu, nhưng lại là một

trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Các mối đe dọa tàn phá từ biến đổi

khí hậu có lẽ sẽ gây nguy hại cho những tiến bộ rất lớn của đất nước đạt được trong hai thập

kỷ qua. Bài nghiên cứu này thảo luận về những thách thức và cơ hội nhằm phát triển đô thị

bền vững trên tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam, chẳng hạn như những thách thức xuất

phát khi tiến hành lựa chọn kết hợp phù hợp giữa các chiều kích thích ứng và giảm thiểu. Bài

nghiên cứu cũng lập luận rằng Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng cao nên tập trung vào các

biện pháp thích ứng, nhưng cũng có những lĩnh vực trọng điểm và các nhóm mục tiêu quan

trọng cần hướng đến phát triển các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Tiếp đó việc khuyến khích

thích ứng với khí hậu và nhà ở tiết kiệm năng lượng trong tầng lớp dân cư được coi là những

người tiêu thụ mới có thể đóng một vai trò then chốt.

Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị liên quan chặt chẽ với nhau và thường tương tác tiêu

cực. Sẽ thấy rằng phần lớn các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu có thể được tận dụng

từ các công cụ phát triển đô thị bền vững. Bài nghiên cứu kết luận bằng một số phản ánh về

vai trò của nhà nước đối với quá trình biến đổi khí hậu. Ứng phó với biến đổi khí hậu là cần

thiết đối với mọi thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, nhà nước và các cấp chính quyền nên

dẫn đầu bằng cách làm gương cho xã hội. Cuối cùng bài nghiên cứu sẽ chứng minh rằng biến

đổi khí hậu cũng có thể được xem như là một cơ hội. Các mối đe dọa của biến đổi khí hậu

cũng có thể hỗ trợ thực hiện các giải pháp quản lý sáng tạo nhằm khắc phục sự chia rẽ giữa

các lĩnh vực và phân đoạn thể chế.

Download toàn bài ở đây:Waibel_2010_09_GI_UHH

Tác giả: TS. Michael Waibel, Giảng viên chính, Khoa Địa lý Kinh tế, Đại học Hamburg, CHLB Đức;

Web-site: http://www.michael-waibel.de, Email: waibel_michael@yahoo.de