dancu

Vị trí các khu dân cư hiện hữu trên đảo. Nguồn: Phân Viện QH Miền Nam & WTGA – Điều chỉnh Quy hoạch Chung Xây dựng Đảo Phú Quốc tới năm 2030