OfficesDetail_HoChiMinhCity_1200X657

Cấu trúc đô thị từ thời Pháp vẫn cho phép trung tâm Sài Gòn phát triển tới ngày này.