Lloy Crossing: Thiết kế đô thị bền vững

Bản Thiết kế Đô thị Bền vững Lloy Crossing, thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, xem xét 35 ô phố như một hệ thống sinh thái thống nhất mà trong đó từng công trình riêng rẽ và các không gian công cộng đều chức năng hóa như một đơn vị (phát triển) ít tác động tới môi trường và có tiềm năng kinh tế cao. Tính thân thiện với môi trường của dự án không chỉ mang đến những giá trị đáng kể đối với môi trường mà cả những người sở hữu bất động sản cũng như toàn thể cộng đồng. Những người sở hữu bất động sản được lợi từ việc giảm chi phí vận hành do tính hiệu quả từ việc sử dụng năng lượng đồng thời giá trị bất động sản tăng lên do việc hình thành một tính cố kết cộng đồng mạnh mẽ trong khu dân cư thông qua thiết kế đô thị. Bên cạnh đó, chính quyền giảm được ngân sách chi cho đầu tư hạ tầng cơ sở do sự gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong dự án. Và do đó, người dân cũng được giảm thuế do giảm ngân sách. Portland Development Commission (Ủy ban Phát triển Portland) tài trợ cho nghiên cứu này để xem xét ích lợi của việc kết hợp các chiến lược thiết kế đô thị, cơ hội phát triển hạ tầng xanh (thân thiện với môi trường), chia sẻ hệ thống kỹ thuật giữa các công trình và một mô hình tài chính sáng tạo, đồng thời giới thiệu dự án Lloy Crossing như một mô hình xúc tác về phát triển đô thị bền vững.

Mời bạn đọc click vào hình dưới để đọc toàn bộ bản báo cáo dự án Lloy Crossing: